regulamin naszych imprez

Regulamin

rajdów turystyczno nawigacyjnych KiP

 

  1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem wydarzenia jest nieformalna grupa Klasyki i Plastiki działająca w oparciu o zasadę non-profit.

  1. CEL IMPREZY

2.1 Celem imprezy jest wyłonienie zwycięzcy rajdu oraz zwycięzców w innych kategoriach. Kategorie te ustalane są indywidualnie dla każdego rajdu.

  1. UCZESTNICTWO

3.1 Uczestnikami rajdu mogą być kierowcy, piloci oraz pasażerowie pojazdów mechanicznych. Dopuszcza się wprowadzenie limitu wieku pojazdów uczestniczących w poszczególnych imprezach.

3.3 Uczestnicy mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych w widocznym miejscu, według wskazań Organizatora.

  1. ZGŁOSZENIA

4.1 Udział w rajdzie należy zgłaszać Organizatorowi wydarzenia, przesyłając dane członków załogi i informacje o pojeździe na adres e-mail: zapisy@klasykiplastiki.pl

4.2 Organizator ma prawo odrzucenia zgłoszenia w uzasadnionych przypadkach.

  1. WPISOWE

5.1 Uczestnictwo w rajdzie wiąże się z koniecznością wpłacenia wpisowego.

5.2 Wysokość, sposób, oraz termin wpłaty wpisowego ustalany jest odrębnie dla każdego z rajdów.

  1. PRZEBIEG IMPREZY

6.1 Regulamin będzie dostępny u Organizatora przez cały czas trwania imprezy.

6.2 Rajd może obejmować przejazd drogami publicznymi oraz próby sprawności kierowania pojazdem (SZ). Na trasie mogą pojawić się punkty zabawowe, dodatkowe zadania do wykonania. Może odbyć się także Konkurs Elegancji, polegający na subiektywnej ocenie atrakcyjności pojazdu w zależności od tematyki danego rajdu.

6.3 Uczestnicy zobowiązani są do przejechania trasy według informacji otrzymanych od Organizatora oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań opisanych materiałach rajdowych.

6.4 Czas na przejechanie trasy jest ograniczony i podany przez Organizatora przed startem.

  1. PUNKTACJA

7.1 Uczestnicy imprezy wpisują odpowiedzi i oczekiwane przez Organizatora informacje z trasy do Karty Drogowej. Otrzymują punkty karne za każdą błędną odpowiedź.

7.2 Uczestnicy rozwiązują zadania oraz quizy na trasie rajdu. Za każdą błędną odpowiedź otrzymują punkty karne.

7.3 Próby sprawnościowe oceniane są na podstawie poprawności i czasu przejazdu.

7.4 Za przekroczenie czasu przewidzianego na przejazd rajdu załoga otrzymuje punkty karne.

  1. KLASYFIKACJA

8.1 W klasyfikacji generalnej zwycięża załoga, która uzyskała najmniejszą łączną liczbę punktów karnych.

8.2 Istnieje możliwość wyodrębnienia dodatkowych klasyfikacji podczas konkretnych rajdów.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

9.1 Uczestnicy imprezy mogą startować wyłącznie pojazdem sprawnym technicznie oraz posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego (ważne badanie techniczne).

9.2 Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).

9.3 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

9.4 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

9.5 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący m.in. programu imprezy, poszczególnych zadań i innych zapisów, punktacji.

9.6 Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone uczestnikom przed startem do imprezy, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

9.7 Przyjęcie przez uczestnika Karty Drogowej jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.

9.8 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora imprezy.

  1. DYSKWALIFIKACJA

10.1 Niesportowe zachowanie uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją.