Regulamin

Moto Igrzyska 2019

 

  1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem cyklu jest porozumienie nieformalnych grup miłośników motoryzacji: Klasyki i Plastiki, Rajd Rembertowski, Warszawa Inaczej, Wrosty Ściany Wschodniej, Typowy Kierowca, Warszawskie Maluchy.

1.2 Informacje o poszczególnych rundach cyklu można znaleźć na stronie internetowej motoigrzyska.pl

  1. CEL CYKLU

2.1 Celem cyklu jest wyłonienie zwycięzców w cyklu rajdów turystyczno-nawigacyjnych, a także wyłonienie zwycięzców i laureatów w innych kategoriach.

  1. UCZESTNICTWO

3.1 Uczestnikami cyklu mogą być załogi poruszające się pojazdami mechanicznymi.

3.2 Warunkiem uczestnictwa jest udział w co najmniej jednej rundzie cyklu.

3.2 Załogi zmieniające członków pomiędzy poszczególnymi rajdami cyklu, muszą zgłosić ten fakt organizatorowi. W innym przypadku taka załoga zostanie zakwalifikowana jako osobna załoga. Co najmniej jeden członek załogi musi pozostać stały dla wszystkich imprez cyklu.

3.3 Pozostałe wytyczne dotyczące uczestnictwa ustalane są przez organizatorów poszczególnych imprez.

  1. ZGŁOSZENIA

4.1 Sposób oraz terminy zgłoszeń są ustalane indywidualnie przez organizatorów poszczególnych imprez z cyklu.

  1. PUNKTACJA

5.1 Uczestnicy otrzymują punkty pucharowe za wyniki osiągnięte w poszczególnych imprezach cyklu.

5.2 Uczestnicy otrzymują punkty pucharowe (w wysokości najwyższej ilości punktów zdobytych za przejechaną rundę) za udokumentowaną pomoc przy organizacji rajdu. Punkty za pomoc przy organizacji można zdobyć tylko raz w ciągu trwania całego cyklu.

  1. KLASYFIKACJA

6.1 W klasyfikacji generalnej zwycięża załoga, która uzyskała największą liczbę punktów pucharowych.

6.2. Do punktacji pucharowej sumują się punkty pucharowe z 5 rund, z których załoga uzyskała najwięcej punktów.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1 Uczestnicy imprezy mogą startować wyłącznie pojazdem sprawnym technicznie oraz posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego (ważne badanie techniczne).

7.2 Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).

7.3 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

7.4 Uczestnicy biorą udział w poszczególnych imprezach cyklu na własną odpowiedzialność.

7.5 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący m.in. programu cyklu, poszczególnych imprez i innych zapisów, punktacji.

7.6 Postanowienia niniejszego regulaminu nie wpływają na przebieg poszczególnych rund cyklu, a także nie są nadrzędne względem postanowień regulaminów lub oświadczeń wydanych organizatorów poszczególnych rund.

7.8 Udział w co najmniej jednej z rund cyklu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.9 Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zezwoleniem na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia tabeli wyników przez KiP Agnieszka Lesińska.

7.10. Rezygnacja z akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnictwa w cyklu może zostać złożona mailowo na adres …………………  

7.11 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora cyklu.

  1. DYSKWALIFIKACJA

8.1 Niesportowe zachowanie uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją.